Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Registrace nového titulu

Do systému ověřování ABC ČR se může zapojit každé vydavatelství, které se před samotným vstupem do systému podrobí tzv. vstupnímu ověřování, které prokáže, že účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů.

Vstupní ověřování se provádí za právě uplynulé pololetí (čtvrtletí) před samotným vstupem do systému dle všech ustanovení metodiky pro ověřování nákladů tisku platné v době ověřování. Za vstupní ověřování ABC ČR účtuje částky odpovídající částkám ověřování jednoho ověřovaného období.

V případě, že bylo vstupní ověřování úspěšně dokončeno, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. i nadstandardních služeb. 

Nahlášené údaje jsou publikovány do 15. dne v měsíci na webových stránkách ABC ČR a zároveň v odborném tisku a jsou ověřovány jednou za půl roku v měsíci určeném losem. Ověřování probíhá u vydavatele na základě předložené účetní dokumentace dvakrát ročně, jedenkrát ročně u distributorů.

Konkrétní informace najdete v těchto odkazech