Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

IF ABC

ABC ČR je členem IF ABC (the International Federation of Audit Bureaux of Certification - Mezinárodní federace kanceláří ověřování nákladů tisku) a zároveň její sekce IF ABC Europe. Druhou sekcí organizace IF ABC je APABC (Asia Pacific Region) a třetí sekcí je Iberoamerican (Iberoamericano/Latin America Region). Organizace IF ABC byla založena v roce 1963 ve Stockholmu, Švédsko. Členy IF ABC je v současné době 26 organizací.

Vedení IF ABC
President: Mr Simon Redlich (Velká Británie)
Pokladník: Mr Hormuzd Masani (Indie)
Sekretariát: Mr Tom Drouillard (USA)

Valné shromáždění IF ABC: členy jsou zástupci řádných členů IF ABC.

Výkonný výbor IF ABC: je volen řádnými členy IF ABC jednou za dva roky na Valném shromáždění. Výkonný výbor má minimálně 9 členů, z toho tři členy tvoří prezidenti jednolivých sekcí IF ABC a zbylých 6 členů je voleno valným shromážděním.

Členství v IF ABC
Řádný člen IF ABC má tyto práva a povinnosti:
1. Organizace musí být sdružením s tripartitním zastoupením, které tvoří inzerenti, inzertní agentury a vydavatelé.
2. Organizace musí poskytovat své služby na základě pevně stanovené metodiky, kterou se musí řídit účastníci ověřování.
3. Organizace musí mít své stanovy a nařízení.
4. Organizace musí fungovat jako nezávislý subjekt a jako nezisková organizace.
5. Organizace musí poskytovat služby spojené s ověřováním nákladu tisku a musí tato data o nákladech tisku, popř. další mediální data pravidelně zveřejňovat. Tato data musí zveřejňovat bez komentáře.
6. Organizace musí podporovat vzájemnou spolupráci mezi inzerenty, inzertními agenturami a vydavateli.
7. Každý člen IF ABC platí roční členský poplatek, který se určuje každé dva roky na Valném shromáždění IF ABC.
8. Řádní členové IF ABC mají plná volební práva a mohou užívat logo IF ABC.

Dalším možným členstvím v rámci IF ABC je tzv. přidružené sesterské členství. Tito členové mají povinnost poskytovat služby spojené s ověřováním nákladů tisku a povinnosti tyto údaje zveřejňovat. Přidružení členové nemají žádné volební právo a bez povolení IF ABC nemohou používat logo IF ABC. Přidružení členové platí členské poplatky, které jsou stanoveny Valným shromážděním IF ABC.

Dalším druhem členství je tzv. přidružené spolupracující členství. Členy jsou firmy které jsou úzce spojeny s obory, které souvisí s poskytovanými službami členy IF ABC, např. prodejci papíru, tiskárny, celosvětové inzertní a komunikační organizace, mediální a strategické analytické organizace apod. Tito členové se mohou účastnit akcí pořádaných IF ABC, ale nemají zde žádné volební právo a nemohou bez povolení používat logo IF ABC.

Ostatní mediální organizace, které mají podobné zájmy se mohou stát tzv. recipročními členy. Je zde vzájemný dohoda, že tito členové mají zdarma přístup k informacím a mohou s nimi dále pracovat. IF ABC s těmito členy úzce spolupracuje na rozvoji a propagaci mediálních výzkumů a měření mediálních dat. Reciproční členové nemají žádné volební právo a bez povolení nemohou užívat logo IF ABC.

Jak se stát členem IF ABC
Pokud by se některá ze zemí světa chtěla stát členem organizace IF ABC musí v prvé řadě kontaktovat sekretariát IF ABC se svým záměrem založit ve své zemi organizaci pro nezávislé ověřování nákladů tisku. Během celého procesu zakládání auditorské firmy je k dipozici jednen či více členů IF ABC, kteří vykonávají odborný dozor. Tito členové po založení organizace v dané zemi jsou navrhovateli pro udělení členství v IF ABC. O návrhu přijetí nového člena do skupiny IF ABC rozhoduje Valné shromáždění, které se skládá ze zástupců auditorských firem ze všech zemí, které jsou součástí IF ABC. Nový člen musí být přijat minimálně dvěma třetinami volebních hlasů. Přijetím do IF ABC se musí organizace řídit ústavou a stanovami IF ABC.

Členové IF ABC